1. <span id="jubu7"></span>
   2. 施耐德Schneider Electric
    sick傳感器 德國CAPTRON
    sick傳感器 德國SICK
    sick傳感器 威格勒Wenglor
    sick傳感器 美國BANNER
    sick傳感器 意大利DATASENSOR/DATALOGIC
    sick傳感器 日本SMC
    sick傳感器 德國IFM
    sick傳感器 德國P+F
    sick傳感器 費斯托FESTO
    sick傳感器 施耐德Schneider Electric
    sick傳感器 西門子SIEMENS
    施耐德 型號列表005

    施耐德 型號列表005

    scheider施耐德電氣-全球能效管理者。為您提供創新的整體解決方案,使能源應用更加安全、可靠、高效、多產!憑借著其在新興業務-樓宇自控與安全,安裝系統與控制,電力監控、關鍵電力以及冷卻服務的經驗以及在電力及控制方面的地位,能夠為您在民用住宅、樓宇、能源及基礎設施及數據中心市場提供復雜的完整解決方案。

    第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁
    型號 型號
    IC65N微型斷路器 S5N400 R400 TM FEF 
    IC65N 1P B10A S5N630 R500 TM FEF
    IC65N 1P B16A S5N400 R320 TM FR 
    IC65N 1P B1A S5N400 R400 TM FR 
    IC65N 1P B20A S5N630 R500 TM FR
    IC65N 1P B25A S5N400 PR211-LI R320 FF 
    IC65N 1P B2A S5N400 PR212-LSI R320 FF 
    IC65N 1P B32A S5N400 PR212-LSIG R320 FF
    IC65N 1P B3A S5N400 PR211-LI R400 FF 
    IC65N 1P B40A S5N400 PR212-LSI R400 FF 
    IC65N 1P B4A S5N400 PR212-LSIG R400 FF
    IC65N 1P B50A S5N630 PR211-LI R630 FF 
    IC65N 1P B63A S5N630 PR212-LSI R630 FF 
    IC65N 1P B6A S5N630 PR212-LSIG R630 FF
    IC65N 1P C10A S5N400 PR211-LI R320 FEF 
    IC65N 1P C16A S5N400 PR212-LSI R320 FEF 
    IC65N 1P C1A S5N400 PR212-LSIG R320 FEF
    IC65N 1P C20A S5N400 PR211-LI R400 FEF 
    IC65N 1P C25A S5N400 PR212-LSI R400 FEF 
    IC65N 1P C2A S5N400 PR212-LSIG R400 FEF
    IC65N 1P C32A S5N630 PR211-LI R630 FEF 
    IC65N 1P C40A S5N630 PR212-LSI R630 FEF 
    IC65N 1P C4A S5N630 PR212-LSIG R630 FEF
    IC65N 1P C50A S5N400 PR211-LI R320 FR 
    IC65N 1P C63A S5N400 PR212-LSI R320 FR 
    IC65N 1P C6A S5N400 PR212-LSIG R320 FR
    IC65N 1P D10A S5N400 PR211-LI R400 FR 
    IC65N 1P D16A S5N400 PR212-LSI R400 FR 
    IC65N 1P D1A S5N400 PR212-LSIG R400 FR
    IC65N 1P D20A S5N630 PR211-LI R630 FR 
    IC65N 1P D25A S5N630 PR212-LSI R630 FR 
    IC65N 1P D2A S5N630 PR212-LSIG R630 FR
    IC65N 1P D32A
    IC65N 1P D40A Isomax S5H 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    IC65N 1P D4A 型號
    IC65N 1P D50A
    IC65N 1P D63A S5H400 R320 TM FF 
    IC65N 1P D6A S5H400 R400 TM FF 
    IC65N 2P 25A C S5H630 R500 TM FF
    IC65N 2P B10A
    IC65N 2P B16A S5H400 R320 TM FEF 
    IC65N 2P B1A S5H400 R400 TM FEF 
    IC65N 2P B20A S5H630 R500 TM FEF
    IC65N 2P B25A
    IC65N 2P B2A S5H400 R320 TM FR 
    IC65N 2P B32A S5H400 R400 TM FR 
    IC65N 2P B3A S5H630 R500 TM FR
    IC65N 2P B4A
    iC65N 2P B50A S5H400 PR211-LI R320 FF 
    IC65N 2P B6A S5H400 PR212-LSI R320 FF 
    IC65N 2P C10A S5H400 PR212-LSIG R320 FF
    iC65H微型斷路器 S5H400 PR211-LI R400 FF 
    iC65H 2P D32A S5H400 PR212-LSI R400 FF 
    iC65H 2P D40A S5H400 PR212-LSIG R400 FF
    IC65H 2P D4A
    IC65H 2P D50A S5H630 PR211-LI R630 FF 
    IC65H 2P D63A S5H630 PR212-LSI R630 FF 
    IC65H 2P D6A S5H630 PR212-LSIG R630 FF
    IC65H 3P B10A
    iC65H 3P B16A S5H400 PR211-LI R320 FEF 
    IC65H 3P B20A S5H400 PR212-LSI R320 FEF 
    iC65H 3P B40A S5H400 PR212-LSIG R320 FEF
    iC65H 3P B4A
    iC65H 3P B63A S5H400 PR211-LI R400 FEF 
    IC65H 3P C10A S5H400 PR212-LSI R400 FEF 
    IC65H 3P C16A S5H400 PR212-LSIG R400 FEF
    IC65H 3P C1A
    IC65H 3P C20A S5H630 PR211-LI R630 FEF 
    IC65H 3P C25A S5H630 PR212-LSI R630 FEF 
    IC65H 3P C2A S5H630 PR212-LSIG R630 FEF
    IC65H 3P C32A
    IC65H 3P C40A S5H400 PR211-LI R320 FR 
    IC65H 3P C4A S5H400 PR212-LSI R320 FR 
    IC65H 3P C50A S5H400 PR212-LSIG R320 FR
    IC65H 3P C63A
    IC65H 3P C6A S5H400 PR211-LI R400 FR 
    IC65H 3P D10A S5H400 PR212-LSI R400 FR 
    IC65H 3P D16A S5H400 PR212-LSIG R400 FR
    IC65H 3P D1A
    IC65H 3P D20A S5H630 PR211-LI R630 FR 
    IC65H 3P D25 S5H630 PR212-LSI R630 FR 
    IC65H 3P D25A S5H630 PR212-LSIG R630 FR
    IC65H 3P D2A
    IC65H 3P D32 Isomax S5L 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    IC65H 3P D40A 型號
    IC65H 3P D4A
    IC65H 3P D50A S5L400 R320 TM FF 
    IC65H 3P D63A S5L400 R400 TM FF 
    IC65H 3P D6A S5L630 R500 TM FF
    IC65H 4P 32A D
    iC65H 4P B16A S5L400 R320 TM FEF 
    iC65H 4P B25A S5L400 R400 TM FEF 
    iC65H 4P C10A S5L630 R500 TM FEF
    IC65H 4P C16
    IC65H 4P C16A S5L400 R320 TM FR 
    IC65H 4P C1A S5L400 R400 TM FR 
    IC65H 4P C20A S5L630 R500 TM FR
    IC65H 4P C25A
    IC65H 4P C32A S5L400 PR211-LI R320 FF 
    IC65H 4P C40A S5L400 PR212-LSI R320 FF 
    IC65H 4P C50A S5L400 PR212-LSIG R320 FF
    IC65H 4P C63A
    S5L400 PR211-LI R400 FF 
    IC65L微型斷路器 S5L400 PR212-LSI R400 FF 
    IC65L 1P C10A S5L400 PR212-LSIG R400 FF
    IC65L 1P C16A
    IC65L 1P C1A S5L630 PR211-LI R630 FF 
    IC65L 1P C20A S5L630 PR212-LSI R630 FF 
    IC65L 1P C25A S5L630 PR212-LSIG R630 FF
    IC65L 1P C2A
    IC65L 1P C32A S5L400 PR211-LI R320 FEF 
    IC65L 1P C4A S5L400 PR212-LSI R320 FEF 
    IC65L 1P C50A S5L400 PR212-LSIG R320 FEF
    IC65L 1P C63A
    IC65L 1P C6A S5L400 PR211-LI R400 FEF 
    IC65L 1P D16A S5L400 PR212-LSI R400 FEF 
    IC65L 1P D20A S5L400 PR212-LSIG R400 FEF
    IC65L 1P D6A
    IC65L 2P 16A D S5L630 PR211-LI R630 FEF 
    IC65L 2P C10A S5L630 PR212-LSI R630 FEF 
    IC65L 2P C16A S5L630 PR212-LSIG R630 FEF
    IC65L 2P C1A
    IC65L 2P C20A S5L400 PR211-LI R320 FR 
    IC65L 2P C25A S5L400 PR212-LSI R320 FR 
    IC65L 2P C2A S5L400 PR212-LSIG R320 FR
    IC65L 2P C32A
    IC65L 2P C40A S5L400 PR211-LI R400 FR 
    IC65L 2P C4A S5L400 PR212-LSI R400 FR 
    IC65L 2P C50A S5L400 PR212-LSIG R400 FR
    IC65L 2P C63A
    IC65L 2P C6A S5L630 PR211-LI R630 FR 
    IC65L 2P D10A S5L630 PR212-LSI R630 FR 
    IC65L 2P D20A S5L630 PR212-LSIG R630 FR
    IC65L 2P D25A
    IC65L 2P D2A Isomax S1N 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    IC65L 2P D40A 型號
    IC65L 2P D4A
    IC65L 2P D6A S1N125 R50 M Im500 FFC 
    IC65L 3P C10A S1N125 R63 M Im630 FFC 
    IC65L 3P C16A S1N125 R80 M Im800 FFC 
    IC65L 3P C20A S1N125 R100 M Im1000 FFC 
    IC65L 3P C25A S1N125 R125 M Im1250 FFC
    IC65L 3P C32A
    iC65L 3P C40A S1N125 R50 M Im500 FEF 
    IC65L 3P C50A S1N125 R63 M Im630 FEF 
    IC65L 3P C63A S1N125 R80 M Im800 FEF 
    IC65L 3P C6A S1N125 R100 M Im1000 FEF 
    IC65L 3P D10A S1N125 R125 M Im1250 FEF
    IC65L 3P D16A
    IC65L 3P D20A S1N125 R50 M Im500 FR 
    IC65L 3P D25A S1N125 R63 M Im630 FR 
    IC65L 3P D32A S1N125 R80 M Im800 FR 
    IC65L 3P D40A S1N125 R100 M Im1000 FR 
    IC65L 3P D4A S1N125 R125 M Im1250 FR
    IC60LMA微型斷路器 Isomax S2N 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    IC60LMA 2P 10A 型號
    iC60LMA 2P 16A
    IC60LMA 2P 25A S2N160 R50 M Im500 FFC 
    IC60LMA 2P 40A S2N160 R63 M Im630 FFC 
    IC60LMA 2P 4A S2N160 R80 M Im800 FFC 
    IC60LMA 2P 6.3A S2N160 R100 M Im1000 FFC 
    IC60LMA 3P 1.6A S2N160 R125 M Im1250 FFC 
    IC60LMA 3P 10A S2N160 R160 M Im1600 FFC
    IC60LMA 3P 16A
    IC60LMA 3P 2.5A S2N160 R50 M Im500 FEF 
    IC60LMA 3P 25A S2N160 R63 M Im630 FEF 
    IC60LMA 3P 40A S2N160 R80 M Im800 FEF 
    IC60LMA 3P 6.3A S2N160 R100 M Im1000 FEF 
    S2N160 R125 M Im1250 FEF 
    IC65N-K微型斷路器 S2N160 R160 M Im1600 FEF
    IC65N-K 1P 32A C
    IC65N-K 1P C10A S2N160 R50 M Im500 FR 
    IC65N-K 1P C16A S2N160 R63 M Im630 FR 
    IC65N-K 1P C20A S2N160 R80 M Im800 FR 
    IC65N-K 1P C25A S2N160 R100 M Im1000 FR 
    IC65N-K 1P C6A S2N160 R125 M Im1250 FR 
    IC65N-K 2P 6A C S2N160 R160 M Im1600 FR
    iC65N-K 2P C10A
    IC65N-K 2P C16A Isomax S2S 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    IC65N-K 2P C20A 型號
    iC65N-K 2P C25A
    IC65N-K 2P C32A S2S160 R50 M Im500 FFC 
    IC65N-K 3P 10A C S2S160 R63 M Im630 FFC 
    IC65N-K 3P 20A S2S160 R80 M Im800 FFC 
    IC65N-K 3P C16A S2S160 R100 M Im1000 FFC 
    iC65N-K 3P C25A S2S160 R125 M Im1250 FFC 
    IC65N-K 3P C32A S2S160 R160 M Im1600 FFC
    IC65N-K 4P 32A C
    IC65N-K 4P C20A S2S160 R50 M Im500 FEF 
    IC65N-K 4P C25A S2S160 R63 M Im630 FEF 
    S2S160 R80 M Im800 FEF 
    C65N-DC 微型斷路器 S2S160 R100 M Im1000 FEF 
    C65N-DC 1P  C25A S2S160 R125 M Im1250 FEF 
    C65N-DC 1P  C2A S2S160 R160 M Im1600 FEF
    C65N-DC 1P  C6A
    C65N-DC 1P 20A S2S160 R50 M Im500 FR 
    C65N-DC 1P 32A S2S160 R63 M Im630 FR 
    C65N-DC 1P 40A S2S160 R80 M Im800 FR 
    C65N-DC 1P C10A S2S160 R100 M Im1000 FR 
    C65N-DC 1P C16A S2S160 R125 M Im1250 FR 
    C65N-DC 1P C1A S2S160 R160 M Im1600 FR
    C65N-DC 1P C20A
    C65N-DC 1P C25A 60VDC/P Isomax S3N 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65N-DC 1P C2A 型號
    C65N-DC 1P C32A
    C65N-DC 1P C40A S3N160 R50 M Im500 FF 
    C65N-DC 1P C4A S3N160 R80 M Im800 FF 
    C65N-DC 1P C63A S3N160 R100 M Im1000 FF 
    C65N-DC 1P C6A S3N160 R125 M Im1250 FF 
    C65N-DC 2P C10A S3N160 R160 M Im1600 FF 
    C65N-DC 2P C16A S3N250 R200 M Im2000 FF 
    C65N-DC 2P C20A S3N250 R250 M Im2500 FF
    C65N-DC 2P C25A
    C65N-DC 2P C2A S3N160 R50 M Im500 FFC 
    C65N-DC 2P C32A S3N160 R80 M Im800 FFC 
    C65N-DC 2P C40A S3N160 R100 M Im1000 FFC 
    C65N-DC 2P C4A S3N160 R125 M Im1250 FFC 
    C65N-DC 2P C50A S3N160 R160 M Im1600 FFC 
    C65N-DC 2P C63A 60VDC/P S3N250 R200 M Im2000 FFC 
    C65N-DC 2P C6A S3N250 R250 M Im2500 FFC
    C65N-DC C16A 2P
    C65N-DC C20A 1P S3N160 R50 M Im500 FEF 
    C65N-DC C2A 2P Snowball S3N160 R80 M Im800 FEF 
    C65N-DC C32A 1P Snowball S3N160 R100 M Im1000 FEF 
    C65N-DC C6A 2P Snowball S3N160 R125 M Im1250 FEF 
    S3N160 R160 M Im1600 FEF 
    C65H-DC微型斷路器 S3N250 R200 M Im2000 FEF 
    C65H-DC 1P C40A S3N250 R250 M Im2500 FEF
    C65H-DC 1P C40A
    C65H-DC 1P C4A S3N160 R50 M Im500 FR 
    C65H-DC 1P C63A S3N160 R80 M Im800 FR 
    C65H-DC 1P C6A S3N160 R100 M Im1000 FR 
    C65H-DC 2P  C40A S3N160 R125 M Im1250 FR 
    C65H-DC 2P B10A S3N160 R160 M Im1600 FR 
    C65H-DC 2P B16A S3N250 R200 M Im2000 FR 
    C65H-DC 2P B20A S3N250 R250 M Im2500 FR
    C65H-DC 2P B25A
    C65H-DC 2P B2A Isomax S3H 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65H-DC 2P B32A 型號
    C65H-DC 2P B3A
    C65H-DC 2P B4A S3H160 R50 M Im500 FF 
    C65H-DC 2P B50A S3H160 R80 M Im800 FF 
    C65H-DC 2P B63A S3H160 R100 M Im1000 FF 
    C65H-DC 2P B6A S3H160 R125 M Im1250 FF 
    C65H-DC 2P C10A S3H160 R160 M Im1600 FF 
    C65H-DC 2P C16A S3H250 R200 M Im2000 FF 
    C65H-DC 2P C1A S3H250 R250 M Im2500 FF
    C65H-DC 2P C20A
    C65H-DC 2P C25A S3H160 R50 M Im500 FFC 
    C65H-DC 2P C2A S3H160 R80 M Im800 FFC 
    C65H-DC 2P C32A S3H160 R100 M Im1000 FFC 
    C65H-DC 2P C3A S3H160 R125 M Im1250 FFC 
    C65H-DC 2P C4A S3H160 R160 M Im1600 FFC 
    C65H-DC 2P C50A S3H250 R200 M Im2000 FFC 
    C65H-DC 2P C63A S3H250 R250 M Im2500 FFC
    C65H-DC 2P C6A
    C65H-DC B 1P 1A S3H160 R50 M Im500 FEF 
    C65H-DC B 1P 25A S3H160 R80 M Im800 FEF 
    C65H-DC B10A 1P S3H160 R100 M Im1000 FEF 
    C65H-DC B10A 2P S3H160 R125 M Im1250 FEF 
    C65H-DC B10A 2P Snowball S3H160 R160 M Im1600 FEF 
    C65H-DC B25A 2P S3H250 R200 M Im2000 FEF 
    C65H-DC B2A 1P S3H250 R250 M Im2500 FEF
    C65H-DC B3A 2P Snowball
    C65H-DC B6A 2P Snowball S3H160 R50 M Im500 FR 
    C65H-DC C10A 2P S3H160 R80 M Im800 FR 
    C65H-DC C16A 2P S3H160 R100 M Im1000 FR 
    C65H-DC C1A 1P Snowball S3H160 R125 M Im1250 FR 
    C65H-DC C25A 1P Snowball S3H160 R160 M Im1600 FR 
    C65H-DC C25A 2P S3H250 R200 M Im2000 FR 
    C65H-DC C25A 2P Snowball S3H250 R250 M Im2500 FR
    C65H-DC C32A 1P
    C65H-DC C32A 2P S6N 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65H-DC C40A 2P 型號
    C65H-DC C4A 2P Snowball
    C65H-DC C50A 1P S6N800 PR211-LI R800 FF  
    C65H-DC C63A 1P S6N800 PR212-LSI R800 FF  
    S6N800 PR212-LSIG R800 FF  
    C65L-DC微型斷路器  
    C65L-DC 1P 10A C 250VDC S6N800 PR211-LI R800 FEF  
    C65L-DC 1P 1A C 250VDC S6N800 PR212-LSI R800 FEF  
    C65L-DC 1P 20A C 250VDC S6N800 PR212-LSIG R800 FEF  
    C65L-DC 1P 2A C 250VDC  
    C65L-DC 1P 32A C 250VDC S6N800 PR211-LI R800 FR  
    C65L-DC 1P 3A C 250VDC S6N800 PR212-LSI R800 FR  
    C65L-DC 1P 40A C 250VDC S6N800 PR212-LSIG R800 FR 
    C65L-DC 1P 4A C 250VDC
    C65L-DC 1P 6A C 250VDC S6S 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65L-DC 1P C16A 型號
    C65L-DC 1P C32A
    C65L-DC 1P C40A
    C65L-DC 2P 10A C 500VDC S6S800 PR211-LI R800 FF  
    C65L-DC 2P 16A S6S800 PR212-LSI R800 FF  
    C65L-DC 2P 16A C 500Vdc S6S800 PR212-LSIG R800 FF  
    C65L-DC 2P 20A C 500VDC  
    C65L-DC 2P 2A C 500VDC S6S800 PR211-LI R800 FEF  
    C65L-DC 2P 50A S6S800 PR212-LSI R800 FEF  
    C65L-DC 2P 63A S6S800 PR212-LSIG R800 FEF  
    C65L-DC 2P 6A C 500VDC  
    C65L-DC 2P C10A S6S800 PR211-LI R800 FR  
    C65L-DC 2P C16A S6S800 PR212-LSI R800 FR  
    C65L-DC 2P C1A S6S800 PR212-LSIG R800 FR
    C65L-DC 2P C20A
    C65L-DC 2P C25A S6H 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65L-DC 2P C2A 型號
    C65L-DC 2P C32A 500VDC
    C65L-DC 2P C3A
    C65L-DC 2P C40A S6H800 PR211-LI R800 FF  
    C65L-DC 2P C4A S6H800 PR212-LSI R800 FF  
    C65L-DC 2P C63A S6H800 PR212-LSIG R800 FF  
    C65L-DC C10A 1P  
    C65L-DC C10A 1P Snowball S6H800 PR211-LI R800 FEF  
    C65L-DC C10A 2P S6H800 PR212-LSI R800 FEF  
    C65L-DC C16A 1P S6H800 PR212-LSIG R800 FEF  
    C65L-DC C1A 1P  
    C65L-DC C25A 1P S6H800 PR211-LI R800 FR  
    C65L-DC C25A 1P Snowball S6H800 PR212-LSI R800 FR  
    C65L-DC C2A 1P S6H800 PR212-LSIG R800 FR 
    C65L-DC C4A 1P
    C65L-DC C63A 1P Snowball S7S 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    C65L-DC C6A 1P 型號
    C65L-DC C6A 2P
    CAD-50BDC S7S1250 PR211-LI R1000 FF  
    CAD-50M7C S7S1250 PR212-LSI R1000 FF  
    DF6-AB10 S7S1250 PR212-LSIG R1000 FF  
    DF6-AB10  
    DL1-BA030 S7S1250 PR211-LI R1250 FF  
    DL1-BDM4 S7S1250 PR212-LSI R1250 FF  
    DL1-BEB S7S1250 PR212-LSIG R1250 FF  
    DL1-CB006  
    DL1-CE012 S7S1600 PR211-LI R1600 FF  
    DL1-CE024 S7S1600 PR212-LSI R1600 FF  
    DL1-CE024 S7S1600 PR212-LSIG R1600 FF  
    DL1-CE024NSP  
    DL1-CE048 S7S1250 PR211-LI R1000 FEF  
    DL1-CE130 S7S1250 PR212-LSI R1000 FEF  
    DL1-CE220 S7S1250 PR212-LSIG R1000 FEF  
    DL1-CF110  
    DL1-CJ0241 S7S1250 PR211-LI R1250 FEF  
    DL1-CS3220 S7S1250 PR212-LSI R1250 FEF  
    DL1-CS7380 S7S1250 PR212-LSIG R1250 FEF  
    DL1-LED1101  
    DL1-LED241 S7S1600 PR211-LI R1600 FEF  
    DL1-LED243 S7S1600 PR212-LSI R1600 FEF  
    DL1-LED244 S7S1600 PR212-LSIG R1600 FEF  
    DL1-LED245  
    DZ5CE005 S7S1250 PR211-LI R1000 FHR  
    EZC 160S 3100 S7S1250 PR212-LSI R1000 FHR  
    GV1-G02 S7S1250 PR212-LSIG R1000 FHR  
    GV1-G09  
    GV2-AF01 S7S1250 PR211-LI R1250 FHR  
    GV2-AF3 S7S1250 PR212-LSI R1250 FHR  
    GV2-AP03 S7S1250 PR212-LSIG R1250 FHR  
    GV2-G245  
    GV2-G354 S7S1600 PR211-LI R1600 FHR  
    GV2-G445 S7S1600 PR212-LSI R1600 FHR  
    GV2-G554 S7S1600 PR212-LSIG R1600 FHR 
    GV2-LS07C
    GV2-LS22 S7H 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    GV2-M01C 型號
    GV2-M03C
    GV2-M04C S7H1250 PR211-LI R1000 FF  
    GV2-M05C S7H1250 PR212-LSI R1000 FF  
    GV2-M06C S7H1250 PR212-LSIG R1000 FF  
    GV2-M07C  
    GV2-M08C S7H1250 PR211-LI R1250 FF  
    GV2-M10C S7H1250 PR212-LSI R1250 FF  
    GV2-M14C S7H1250 PR212-LSIG R1250 FF  
    GV2-M16C  
    GV2-M20C S7H1600 PR211-LI R1600 FF  
    GV2-M21C S7H1600 PR212-LSI R1600 FF  
    GV2-M22C S7H1600 PR212-LSIG R1600 FF  
    GV2-M32C  
    GV2-MC02 S7H1250 PR211-LI R1000 FEF  
    GV2-ME02C S7H1250 PR212-LSI R1000 FEF  
    GV2-ME03C S7H1250 PR212-LSIG R1000 FEF  
    GV2-ME04  
    GV2-ME04C S7H1250 PR211-LI R1250 FEF  
    GV2-ME05 S7H1250 PR212-LSI R1250 FEF  
    GV2-ME05C S7H1250 PR212-LSIG R1250 FEF  
    GV2-ME06  
    GV2-ME07 S7H1600 PR211-LI R1600 FEF  
    GV2-ME08 S7H1600 PR212-LSI R1600 FEF  
    GV2-ME08C S7H1600 PR212-LSIG R1600 FEF  
    GV2-ME10  
    GV2-ME10 S7H1250 PR211-LI R1000 FHR  
    GV2-ME10C S7H1250 PR212-LSI R1000 FHR  
    GV2-ME14 S7H1250 PR212-LSIG R1000 FHR  
    GV2-ME14C  
    GV2-ME16 S7H1250 PR211-LI R1250 FHR  
    GV2-ME16C S7H1250 PR212-LSI R1250 FHR  
    GV2-ME20 S7H1250 PR212-LSIG R1250 FHR  
    GV2-ME20  
    GV2-ME20C S7H1600 PR211-LI R1600 FHR  
    GV2-ME21C S7H1600 PR212-LSI R1600 FHR  
    GV2-ME22C S7H1600 PR212-LSIG R1600 FHR 
    GV2-ME32C
    GV2-RS02C S7L 塑殼斷路器(S型) - 固定式
    GV2-RS03C 型號
    GV2-RS04C
    GV2-RS05C S7L1250 PR211-LI R1000 FF  
    GV2-RS06C S7L1250 PR212-LSI R1000 FF  
    GV2-RS07C S7L1250 PR212-LSIG R1000 FF  
    GV2-RS08  
    GV2-RS08C S7L1250 PR211-LI R1250 FF  
    GV2-RS10C S7L1250 PR212-LSI R1250 FF  
    GV2-RS14C S7L1250 PR212-LSIG R1250 FF  
    GV2-RS16C  
    GV2-RS20C S7L1600 PR211-LI R1600 FF  
    GV2-RS20C S7L1600 PR212-LSI R1600 FF  
    GV2-G445 S7L1600 PR212-LSIG R1600 FF  
    GV2-G554  
    GV2-LS07C S7L1250 PR211-LI R1000 FEF  
    GV2-LS22 S7L1250 PR212-LSI R1000 FEF  
    GV2-M01C S7L1250 PR212-LSIG R1000 FEF  
    GV2-M03C  
    GV2-M04C S7L1250 PR211-LI R1250 FEF  
    GV2-M05C S7L1250 PR212-LSI R1250 FEF  
    GV2-M06C S7L1250 PR212-LSIG R1250 FEF  
    GV2-M07C  
    GV2-M08C S7L1600 PR211-LI R1600 FEF  
    GV2-M10C S7L1600 PR212-LSI R1600 FEF  
    GV2-M14C S7L1600 PR212-LSIG R1600 FEF  
    GV2-M16C  
    GV2-M20C S7L1250 PR211-LI R1000 FHR  
    GV2-M21C S7L1250 PR212-LSI R1000 FHR  
    GV2-M22C S7L1250 PR212-LSIG R1000 FHR  
    GV2-M32C  
    GV2-MC01 S7L1250 PR211-LI R1250 FHR  
    GV2-MC02 S7L1250 PR212-LSI R1250 FHR  
    GV2-ME02C S7L1250 PR212-LSIG R1250 FHR  
    GV2-ME03C  
    GV2-ME04 S7L1600 PR211-LI R1600 FHR  
    GV2-ME04C S7L1600 PR212-LSI R1600 FHR  
    GV2-ME05 S7L1600 PR212-LSIG R1600 FHR 
    GV2-ME05C
    GV2-ME06 S6 塑殼斷路器(S型) - 抽出式抽出部份
    GV2-ME06 不包括抽出式之固定部分
    GV2-ME06C 型號
    GV2-ME07
    GV2-ME07C S6N800 PR211-LI R800 WMP  
    S1N125 R10 TM 10Ith FFC  S6N800 PR212-LSI R800 WMP  
    S1N125 R12.5 TM 10Ith FFC  S6N800 PR212-LSIG R800 WMP  
    S1N125 R16 TM 10Ith FFC   
    S1N125 R20 TM 10Ith FFC  S6S800 PR211-LI R800 WMP  
    S1N125 R25 TM 10Ith FFC  S6S800 PR212-LSI R800 WMP  
    S1N125 R32 TM 10Ith FFC  S6S800 PR212-LSIG R800 WMP  
    S1N125 R40 TM 10Ith FFC   
    S1N125 R50 TM 10Ith FFC  S6H800 PR211-LI R800 WMP  
    S1N125 R63 TM 10Ith FFC  S6H800 PR212-LSI R800 WMP  
    S1N125 R80 TM 10Ith FFC  S6H800 PR212-LSIG R800 WMP 
    S1N125 R100 TM 10Ith FFC 
    S1N125 R125 TM 10Ith FFC S7 塑殼斷路器(S型) - 抽出式
    S1N125 R10 TM 10Ith FEF  不包括抽出式之固定部分
    S1N125 R12.5 TM 10Ith FEF  型號
    S1N125 R16 TM 10Ith FEF 
    S1N125 R20 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR211-LI R1000 WMP  
    S1N125 R25 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR212-LSI R1000 WMP  
    S1N125 R32 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR212-LSIG R1000 WMP  
    S1N125 R40 TM 10Ith FEF   
    S1N125 R50 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR211-LI R1250 WMP  
    S1N125 R63 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR212-LSI R1250 WMP  
    S1N125 R80 TM 10Ith FEF  S7S1250 PR212-LSIG R1250 WMP  
    S1N125 R100 TM 10Ith FEF   
    S1N125 R125 TM 10Ith FEF S7S1600 PR211-LI R1600 WMP  
    S1N125 R10 TM 10Ith FR  S7S1600 PR212-LSI R1600 WMP  
    S1N125 R12.5 TM 10Ith FR  S7S1600 PR212-LSIG R1600 WMP  
    S1N125 R16 TM 10Ith FR   
    S1N125 R20 TM 10Ith FR  S7H1250 PR211-LI R1000 WMP  
    S1N125 R25 TM 10Ith FR  S7H1250 PR212-LSI R1000 WMP  
    S1N125 R32 TM 10Ith FR  S7H1250 PR212-LSIG R1000 WMP  
    S1N125 R40 TM 10Ith FR   
    S1N125 R50 TM 10Ith FR  S7H1250 PR211-LI R1250 WMP  
    S1N125 R63 TM 10Ith FR  S7H1250 PR212-LSI R1250 WMP  
    S1N125 R80 TM 10Ith FR  S7H1250 PR212-LSIG R1250 WMP  
    S1N125 R100 TM 10Ith FR   
    S1N125 R125 TM 10Ith FR S7H1600 PR211-LI R1600 WMP  
    S7H1600 PR212-LSI R1600 WMP  
    Isomax S2N 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S7H1600 PR212-LSIG R1600 WMP  
     
    型號 S7L1250 PR211-LI R1000 WMP  
    S7L1250 PR212-LSI R1000 WMP  
    S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC  S7L1250 PR212-LSIG R1000 WMP  
    S2N160 R16 TM 10Ith FFC   
    S2N160 R20 TM 10Ith FFC  S7L1250 PR211-LI R1250 WMP  
    S2N160 R25 TM 10Ith FFC  S7L1250 PR212-LSI R1250 WMP  
    S2N160 R32 TM 10Ith FFC  S7L1250 PR212-LSIG R1250 WMP  
    S2N160 R40 TM 10Ith FFC   
    S2N160 R50 TM 10Ith FFC  S7L1600 PR211-LI R1600 WMP  
    S2N160 R63 TM 10Ith FFC  S7L1600 PR212-LSI R1600 WMP  
    S2N160 R80 TM 10Ith FFC  S7L1600 PR212-LSIG R1600 WMP 
    S2N160 R100 TM 10Ith FFC 
    S2N160 R125 TM 10Ith FFC  S2X塑殼斷路器(S型) - 限流型- 固定式
    S2N160 R160 TM 10Ith FFC 型號
    S2N160 R12.5 TM 10Ith FEF 
    S2N160 R16 TM 10Ith FEF  S2X100 R1 Im=10 FFC 3P
    S2N160 R20 TM 10Ith FEF  S2X100 R1.6 Im=16 FFC 3P
    S2N160 R25 TM 10Ith FEF  S2X100 R2.5 Im=25 FFC 3P
    S2N160 R32 TM 10Ith FEF  S2X100 R4 Im=40 FFC 3P
    S2N160 R40 TM 10Ith FEF  S2X100 R6.3 Im=63 FFC 3P
    S2N160 R50 TM 10Ith FEF  S2X100 R10 Im=100 FFC 3P
    S2N160 R63 TM 10Ith FEF  S2X100 R12.5 Im=125 FFC 3P
    S2N160 R80 TM 10Ith FEF  S2X100 R16 Im=160 FFC 3P
    S2N160 R100 TM 10Ith FEF  S2X100 R20 Im=200 FFC 3P
    S2N160 R125 TM 10Ith FEF  S2X100 R25 Im=250 FFC 3P
    S2N160 R160 TM 10Ith FEF S2X100 R32 Im=320 FFC 3P
    S2N160 R12.5 TM 10Ith FR  S2X100 R40 Im=400 FFC 3P
    S2N160 R16 TM 10Ith FR  S2X100 R50 Im=500 FFC 3P
    S2N160 R20 TM 10Ith FR  S2X100 R63 Im=630 FFC 3P
    S2N160 R25 TM 10Ith FR  S2X100 R80 Im=800 FFC 3P
    S2N160 R32 TM 10Ith FR  S2X100 R100 Im=1000 FFC 3P
    S2N160 R40 TM 10Ith FR   
    S2N160 R50 TM 10Ith FR  S2X100 R1 Im=10 FR 3P
    S2N160 R63 TM 10Ith FR  S2X100 R1.6 Im=16 FR 3P
    S2N160 R80 TM 10Ith FR  S2X100 R2.5 Im=25 FR 3P
    S2N160 R100 TM 10Ith FR  S2X100 R4 Im=40 FR 3P
    S2N160 R125 TM 10Ith FR  S2X100 R6.3 Im=63 FR 3P
    S2N160 R160 TM 10Ith FR S2X100 R10 Im=100 FR 3P
    S2X100 R12.5 Im=125 FR 3P
    Isomax S2S 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S2X100 R16 Im=160 FR 3P
    型號 S2X100 R20 Im=200 FR 3P
    S2X100 R25 Im=250 FR 3P
    S2S160 R12.5 TM 10Ith FFC  S2X100 R32 Im=320 FR 3P
    S2S160 R16 TM 10Ith FFC  S2X100 R40 Im=400 FR 3P
    S2S160 R20 TM 10Ith FFC  S2X100 R50 Im=500 FR 3P
    S2S160 R25 TM 10Ith FFC  S2X100 R63 Im=630 FR 3P
    S2S160 R32 TM 10Ith FFC  S2X100 R80 Im=800 FR 3P
    S2S160 R40 TM 10Ith FFC  S2X100 R100 Im=1000 FR 3P
    S2S160 R50 TM 10Ith FFC 
    S2S160 R63 TM 10Ith FFC  S3X塑殼斷路器(S型) - 限流型- 固定式
    S2S160 R80 TM 10Ith FFC  型號
    S2S160 R100 TM 10Ith FFC 
    S2S160 R125 TM 10Ith FFC  S3X125 R32 Im=500 FF  
    S2S160 R160 TM 10Ith FFC S3X125 R50 Im=500 FF  
    S2S160 R12.5 TM 10Ith FEF  S3X125 R80 Im=800 FF  
    S2S160 R16 TM 10Ith FEF  S3X125 R100 Im=1000 FF  
    S2S160 R20 TM 10Ith FEF  S3X125 R125 Im=1250 FF  
    S2S160 R25 TM 10Ith FEF   
    S2S160 R32 TM 10Ith FEF  S3X200 R125 Im=1250 FF  
    S2S160 R40 TM 10Ith FEF  S3X200 R160 Im=1600 FF  
    S2S160 R50 TM 10Ith FEF  S3X200 R200 Im=2000 FF  
    S2S160 R63 TM 10Ith FEF   
    S2S160 R80 TM 10Ith FEF  S3X125 R32 Im=500 FFC  
    S2S160 R100 TM 10Ith FEF  S3X125 R50 Im=500 FFC  
    S2S160 R125 TM 10Ith FEF  S3X125 R80 Im=800 FFC  
    S2S160 R160 TM 10Ith FEF S3X125 R100 Im=1000 FFC  
    S2S160 R12.5 TM 10Ith FR  S3X125 R125 Im=1250 FFC  
    S2S160 R16 TM 10Ith FR   
    S2S160 R20 TM 10Ith FR  S3X200 R125 Im=1250 FFC  
    S2S160 R25 TM 10Ith FR  S3X200 R160 Im=1600 FFC  
    S2S160 R32 TM 10Ith FR  S3X200 R200 Im=2000 FFC  
    S2S160 R40 TM 10Ith FR   
    S2S160 R50 TM 10Ith FR  S3X125 R32 Im=500 FEF  
    S2S160 R63 TM 10Ith FR  S3X125 R50 Im=500 FEF  
    S2S160 R80 TM 10Ith FR  S3X125 R80 Im=800 FEF  
    S2S160 R100 TM 10Ith FR  S3X125 R100 Im=1000 FEF  
    S2S160 R125 TM 10Ith FR  S3X125 R125 Im=1250 FEF  
    S2S160 R160 TM 10Ith FR  
    S3X200 R125 Im=1250 FEF  
    Isomax S3N 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S3X200 R160 Im=1600 FEF  
    型號 S3X200 R200 Im=2000 FEF  
     
    S3N160 R32 TM 10Ith FF  S3X125 R32 Im=500 FR  
    S3N160 R40 TM 10Ith FF  S3X125 R50 Im=500 FR  
    S3N160 R50 TM 10Ith FF  S3X125 R80 Im=800 FR  
    S3N160 R63 TM 10Ith FF  S3X125 R100 Im=1000 FR  
    S3N160 R80 TM 10Ith FF  S3X125 R125 Im=1250 FR  
    S3N160 R100 TM 10Ith FF   
    S3N160 R125 TM 10Ith FF  S3X200 R125 Im=1250 FR  
    S3N160 R160 TM 10Ith FF  S3X200 R160 Im=1600 FR  
    S3N250 R200 TM 10Ith FF  S3X200 R200 Im=2000 FR 
    S3N250 R250 TM 10Ith FF
    S3N160 R32 TM 10Ith FFC  S4X塑殼斷路器(S型) - 限流型- 固定式
    S3N160 R40 TM 10Ith FFC  型號
    S3N160 R50 TM 10Ith FFC 
    S3N160 R63 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-I R100 FF  
    S3N160 R80 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-LI R100 FF  
    S3N160 R100 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSI R100 FF  
    S3N160 R125 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSIG R100 FF  
    S3N160 R160 TM 10Ith FFC   
    S3N250 R200 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-I R160 FF  
    S3N250 R250 TM 10Ith FFC S4X250 PR211-LI R160 FF  
    S3N160 R32 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSI R160 FF  
    S3N160 R40 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSIG R160 FF  
    S3N160 R50 TM 10Ith FEF   
    S3N160 R63 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-I R250 FF  
    S3N160 R80 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-LI R250 FF  
    S3N160 R100 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSI R250 FF  
    S3N160 R125 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSIG R250 FF  
    S3N160 R160 TM 10Ith FEF   
    S3N250 R200 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-I R100 FFC  
    S3N250 R250 TM 10Ith FEF S4X250 PR211-LI R100 FFC  
    S3N160 R32 TM 10Ith FR  S4X250 PR212-LSI R100 FFC  
    S3N160 R40 TM 10Ith FR  S4X250 PR212-LSIG R100 FFC  
    S3N160 R50 TM 10Ith FR   
    S3N160 R63 TM 10Ith FR  S4X250 PR211-I R160 FFC  
    S3N160 R80 TM 10Ith FR  S4X250 PR211-LI R160 FFC  
    S3N160 R100 TM 10Ith FR  S4X250 PR212-LSI R160 FFC  
    S3N160 R125 TM 10Ith FR  S4X250 PR212-LSIG R160 FFC  
    S3N160 R160 TM 10Ith FR   
    S3N250 R200 TM 10Ith FR  S4X250 PR211-I R250 FFC  
    S3N250 R250 TM 10Ith FR S4X250 PR211-LI R250 FFC  
    Isomax S3H 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S4X250 PR212-LSI R250 FFC  
    型號 S4X250 PR212-LSIG R250 FFC  
     
    S3H160 R32 TM 10Ith FF  S4X250 PR211-I R100 FEF  
    S3H160 R40 TM 10Ith FF  S4X250 PR211-LI R100 FEF  
    S3H160 R50 TM 10Ith FF  S4X250 PR212-LSI R100 FEF  
    S3H160 R63 TM 10Ith FF  S4X250 PR212-LSIG R100 FEF  
    S3H160 R80 TM 10Ith FF   
    S3H160 R100 TM 10Ith FF  S4X250 PR211-I R160 FEF  
    S3H160 R125 TM 10Ith FF  S4X250 PR211-LI R160 FEF  
    S3H160 R160 TM 10Ith FF  S4X250 PR212-LSI R160 FEF  
    S3H250 R200 TM 10Ith FF  S4X250 PR212-LSIG R160 FEF  
    S3H250 R250 TM 10Ith FF  
    S3H160 R32 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-I R250 FEF  
    S3H160 R40 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-LI R250 FEF  
    S3H160 R50 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSI R250 FEF  
    S3H160 R63 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSIG R250 FEF  
    S3H160 R80 TM 10Ith FFC   
    S3H160 R100 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-I R100 FR  
    S3H160 R125 TM 10Ith FFC  S4X250 PR211-LI R100 FR  
    S3H160 R160 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSI R100 FR  
    S3H250 R200 TM 10Ith FFC  S4X250 PR212-LSIG R100 FR  
    S3H250 R250 TM 10Ith FFC  
    S3H160 R32 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-I R160 FR  
    S3H160 R40 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-LI R160 FR  
    S3H160 R50 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSI R160 FR  
    S3H160 R63 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSIG R160 FR  
    S3H160 R80 TM 10Ith FEF   
    S3H160 R100 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-I R250 FR  
    S3H160 R125 TM 10Ith FEF  S4X250 PR211-LI R250 FR  
    S3H160 R160 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSI R250 FR  
    S3H250 R200 TM 10Ith FEF  S4X250 PR212-LSIG R250 FR 
    S3H250 R250 TM 10Ith FEF
    S3H160 R32 TM 10Ith FR  S6X-塑殼斷路器(S型) - 限流型- 固定式
    S3H160 R40 TM 10Ith FR  型號
    S3H160 R50 TM 10Ith FR 
    S3H160 R63 TM 10Ith FR  S6X400 PR211-I R320 FF  
    S3H160 R80 TM 10Ith FR  S6X400 PR211-LI R320 FF  
    S3H160 R100 TM 10Ith FR  S6X400 PR212-LSI R320 FF  
    S3H160 R125 TM 10Ith FR  S6X400 PR212-LSIG R320 FF  
    S3H160 R160 TM 10Ith FR   
    S3H250 R200 TM 10Ith FR  S6X400 PR211-I R400 FF  
    S3H250 R250 TM 10Ith FR S6X400 PR211-LI R400 FF  
    S6X400 PR212-LSI R400 FF  
    Isomax S3L 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S6X400 PR212-LSIG R400 FF  
    型號  
    S6X630 PR211-I R630 FF  
    S3L160 R32 TM 10Ith FF  S6X630 PR211-LI R630 FF  
    S3L160 R40 TM 10Ith FF  S6X630 PR212-LSI R630 FF  
    S3L160 R50 TM 10Ith FF  S6X630 PR212-LSIG R630 FF  
    S3L160 R63 TM 10Ith FF   
    S3L160 R80 TM 10Ith FF  S6X400 PR211-I R320 FEF  
    S3L160 R100 TM 10Ith FF  S6X400 PR211-LI R320 FEF  
    S3L160 R125 TM 10Ith FF  S6X400 PR212-LSI R320 FEF  
    S3L160 R160 TM 10Ith FF  S6X400 PR212-LSIG R320 FEF  
    S3L250 R200 TM 10Ith FF   
    S3L250 R250 TM 10Ith FF S6X400 PR211-I R400 FEF  
    S3L160 R32 TM 10Ith FFC  S6X400 PR211-LI R400 FEF  
    S3L160 R40 TM 10Ith FFC  S6X400 PR212-LSI R400 FEF  
    S3L160 R50 TM 10Ith FFC  S6X400 PR212-LSIG R400 FEF  
    S3L160 R63 TM 10Ith FFC   
    S3L160 R80 TM 10Ith FFC  S6X630 PR211-I R630 FEF  
    S3L160 R100 TM 10Ith FFC  S6X630 PR211-LI R630 FEF  
    S3L160 R125 TM 10Ith FFC  S6X630 PR212-LSI R630 FEF  
    S3L160 R160 TM 10Ith FFC  S6X630 PR212-LSIG R630 FEF  
    S3L250 R200 TM 10Ith FFC   
    S3L250 R250 TM 10Ith FFC S6X400 PR211-I R320 FR  
    S3L160 R32 TM 10Ith FEF  S6X400 PR211-LI R320 FR  
    S3L160 R40 TM 10Ith FEF  S6X400 PR212-LSI R320 FR  
    S3L160 R50 TM 10Ith FEF  S6X400 PR212-LSIG R320 FR  
    S3L160 R63 TM 10Ith FEF   
    S3L160 R80 TM 10Ith FEF  S6X400 PR211-I R400 FR  
    S3L160 R100 TM 10Ith FEF  S6X400 PR211-LI R400 FR  
    S3L160 R125 TM 10Ith FEF  S6X400 PR212-LSI R400 FR  
    S3L160 R160 TM 10Ith FEF  S6X400 PR212-LSIG R400 FR  
    S3L250 R200 TM 10Ith FEF   
    S3L250 R250 TM 10Ith FEF S6X630 PR211-I R630 FR  
    S3L160 R32 TM 10Ith FR  S6X630 PR211-LI R630 FR  
    S3L160 R40 TM 10Ith FR  S6X630 PR212-LSI R630 FR  
    S3L160 R50 TM 10Ith FR  S6X630 PR212-LSIG R630 FR 
    S3L160 R63 TM 10Ith FR 
    S3L160 R80 TM 10Ith FR  S3X 塑殼斷路器(S型) - 插入式抽出部份
    S3L160 R100 TM 10Ith FR  不包括插入式之固定部分
    S3L160 R125 TM 10Ith FR  型號
    S3L160 R160 TM 10Ith FR 
    S3L250 R200 TM 10Ith FR  S3X125 R32 Im=500 PMP  
    S3L250 R250 TM 10Ith FR S3X125 R50 Im=500 PMP  
    S3X125 R80 Im=800 PMP  
    Isomax S5N 塑殼斷路器(S型) - 固定式 S3X125 R100 Im=1000 PMP  
    型號 S3X125 R125 Im=1250 PMP  
     
    S5N400 R320 TM FF  S3X200 R125 Im=1250 PMP  
    S5N400 R400 TM FF  S3X200 R160 Im=1600 PMP  
    S5N630 R500 TM FF S3X200 R200 Im=2000 PMP 
    S5N400 R320 TM FEF 
    S4X 塑殼斷路器(S型) - 抽出式抽出部份 S4X 塑殼斷路器(S型) - 插入式抽出部份
    不包括抽出式之固定部分 單價不包括插入式之固定部分
    型號
    型號
    S4X250 PR211-I R100 WMP  
    S4X250 PR211-LI R100 WMP   S4X250 PR211-I R100 PMP  
    S4X250 PR212-LSI R100 WMP   S4X250 PR211-LI R100 PMP  
    S4X250 PR212-LSIG R100 WMP   S4X250 PR212-LSI R100 PMP  
      S4X250 PR212-LSIG R100 PMP  
    S4X250 PR211-I R160 WMP    
    S4X250 PR211-LI R160 WMP   S4X250 PR211-I R160 PMP  
    S4X250 PR212-LSI R160 WMP   S4X250 PR211-LI R160 PMP  
    S4X250 PR212-LSIG R160 WMP  S4X250 PR212-LSI R160 PMP  
    S4X250 PR212-LSIG R160 PMP  
    S4X250 PR211-I R250 WMP    
    S4X250 PR211-LI R250 WMP   S4X250 PR211-I R250 PMP  
    S4X250 PR212-LSI R250 WMP   S4X250 PR211-LI R250 PMP  
    S4X250 PR212-LSIG R250 WMP  S4X250 PR212-LSI R250 PMP  
    S4X250 PR212-LSIG R250 PMP 
    S6X 塑殼斷路器(S型) - 抽出式抽出部份
    不包括抽出式之固定部分 S3X 塑殼斷路器(S型) - 抽出式抽出部份
    不包括抽出式之固定部分
    S6X400 PR211-I R320 WMP  
    S6X400 PR211-LI R320 WMP   型號
    S6X400 PR212-LSI R320 WMP  
    S6X400 PR212-LSIG R320 WMP   S3X125 R32 Im=500 WMP  
      S3X125 R50 Im=500 WMP  
    S6X400 PR211-I R400 WMP   S3X125 R80 Im=800 WMP  
    S6X400 PR211-LI R400 WMP   S3X125 R100 Im=1000 WMP  
    S6X400 PR212-LSI R400 WMP   S3X125 R125 Im=1250 WMP  
    S6X400 PR212-LSIG R400 WMP   
    S3X200 R125 Im=1250 WMP  
    S6X630 PR211-I R630 WMP   S3X200 R160 Im=1600 WMP  
    S6X630 PR211-LI R630 WMP   S3X200 R200 Im=2000 WMP 
    S6X630 PR212-LSI R630 WMP   S6X630 PR212-LSIG R630 WMP 



    訂貨電話:13402168531(微信同),021-60512919
    業務QQ: 2229069859
    阿里旺旺: seaine168
    淘寶企業店鋪: https://shop512779345.taobao.com
    公司官網:http://www.so39.net

    現貨特價產品:

    品牌 訂貨號 型號
    SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
    SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
    SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
    SICK 1051784 GTE6-N1212
    SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
    SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
    SICK 6009382 DOL-1204-G02M
    SICK 6009867 DOL-1204-W05M
    SICK 6009866 DOL-1204-G05M
    SICK 6009872 DOL-0804-G05M
    SICK 6012643 WTB140-P430
    SICK 1042066 WL4S-3P2230
    SICK 1003865 PL80A
    SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
    OPTEX 12220 NF-DB01
    西門子 6GK1901-1BB10-2AA0
    西門子 1PH7224-7QD00-0AA3
    SIEMENS 1LG6318-6AA90-Z
    SIEMENS 1PQ8315-6PB80-Z
    SIEMENS 1PH7284-0DD50-0AA3-Z
    SIEMENS 1PH7288-0DD00-0AA3-Z
    SIEMENS 1PH8358-1DU10-0AU0-Z
    SIEMENS 1PH7137-2DD00-0BA0
    SIEMENS 1PH8135-2FF13-0BA1
    SIEMENS 1FK7105-5AC71-1UG0
    SIEMENS 1FK7105-5AF71-1FH0
    SIEMENS 高壓液壓站 1LG6253-4MA91-Z
    SIEMENS 高壓液壓站 1LA9163-4KA91-Z
    SIEMENS 1PH7184-7NF000AJ3-Z
    SIEMENS 1LA9183-2WA61-Z
    SIEMENS 1LA9090-2KA11-Z
    SIEMENS 1PH7186-7ND300AA3
    SIEMENS 1LA7096-4AA91
    SIEMENS 1LG4207-4AA60
    SIEMENS 1FT6132-6SB71-1DG0
    SIEMENS 1LE1001-1CA03-4AA4
    SIEMENS 1LE10011DA433JZ6Z
    SIEMENS 1LG4316-4AA66-Z
    SIEMENS 1LA5186-4AA66-Z
    P+F NBN8-18GM50-E2
    FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
    FESTO 159670 PUN-12x2-BL
    FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
    FESTO 170681 HE-D-MINI
    DATALOGIC
    DATALOGIC SR21-IR
    DATALOGIC
    DATALOGIC SR21-IR 傳感器連接線
    CAPTRON CAPTRON CHT3-151P-HTG-SR
    諾冠 B73G-4GK-AD3-RMN

    主營產品類型:Sick傳感器,Sick激光掃描儀,Sick安全光柵,sick激光掃描儀,編碼器,安全光柵,安全繼電器,CAPTRON觸摸開關

    主營產品品牌: 德國CAPTRON ,德國SICK ,威格勒Wenglor ,美國BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德國IFM ,德國P+F ,費斯托FESTO
    ,施耐德Schneider Electric ,西門子SIEMENS ,歐姆龍OMRON ,圖爾克Turck ,諾冠NORGREN

    訂貨電話:13402168531(微信同),021-60512919
    業務QQ: 2229069859
    阿里旺旺: seaine168
    淘寶企業店鋪: https://shop512779345.taobao.com
    公司官網:http://www.so39.net

    進入上海遠康自動化淘寶店鋪

    掃碼微信詢價 上海遠康自動化科技有限公司 掃碼電話詢價 上海遠康自動化科技有限公司 掃碼淘寶詢價 上海遠康自動化科技有限公司
    99久久综合精品五月天
     1. <span id="jubu7"></span>